Tentoonstelling

 1. 4.1 Filosofie
 2. 4.2 Algemene onderwerpen
  1. 4.2.1 Leven
  2. 4.2.2 Samenleving
  3. 4.2.3 Kunst
  4. 4.2.4 Pioniers
  5. 4.2.5 Technologie
  6. 4.2.6 Research
  7. 4.2.7 Verleden
  8. 4.2.8 Toekomst
 3. 4.3 Uitvoering
  1. 4.3.1 Indeling
  2. 4.3.2 Tentoonstellingstechniek
  3. 4.3.3 Flat art
  4. 4.3.4 Licht
  5. 4.3.5 Geluid
  6. 4.3.6 Visualization
  7. 4.3.7 Vormgeving
  8. 4.3.8 Dynamiek
  9. 4.3.9 Bezoekers doen mee
  10. 4.3.10 Zitplaatsen
  11. 4.3.11 Geest
  12. 4.3.12 Karikaturen
  13. 4.3.13 Afwisseling
  14. 4.3.14 Onderhoud
  15. 4.3.15 Aantrekkelijkheid
 4. 4.4 Enkele secties of exibits
  1. 4.4.1 Mammoet telbuizen
  2. 4.4.2 Polypropyleen molekuul
  3. 4.4.3 Amateurzendstation
  4. 4.4.4 Senser
  5. 4.4.5 Sectie betreffende perceptie
  6. 4.4.6 Model van uraniumatoom
  7. 4.4.7 Computer
  8. 4.4.8 Maquette van het stadje Eindhoven anno 1891
  9. 4.4.9 Ideeën in de doofpot
  10. 4.4.10 Klederdrachten
 5. 4.5 Educatieve activiteiten
  1. 4.5.1 Studieweekends "Jeugd en Wetenschap, Evoluon"
  2. 4.5.2 Samenwerking met de stichting "De Jonge Onderzoeker"
  3. 4.5.3 Jeugdlaboratorium Evoluon
 6. 4.6 Andere tentoonstellingen
  1. 4.6.1 Waar vinden we onze collega's?
  2. 4.6.2 Contacten

4.1 Filosofie

Vóór de oprichting heeft wel het plan bestaan om de gehele tentoonstellingsruimte te verdelen tussen het Hoofd Industrie Groepen van ons Concern. Elke van deze zou dan de eigen produkten exposeren.

Gelukkig is men hier van afgestapt. In plaats daarvan is de goede gedachte gekomen om hier te laten zien, hoe wetenschap en techniek ons eigen alledaagse leven doortrekken, beïnvloeden, ja zelfs dit leven pas mogelijk maken. Dit als antwoord op de vrees voor de techniek, de angst voor de robot en dergelijke negatieve tendenties.

Als dr. Fop I. Brouwer in de rubriek "Weer of geen weer" de luisteraars tracht te interesseren voor de paardebloem, dan doet hij dit omdat het een mens past èn verrijkt, zich voor zijn omgeving te interesseren. Daartoe behoort de paardebloem. Maar evenzo behoort daartoe bijvoorbeeld de communicatie via radio, televisie, telefoon en bij een gewoon gesprek, evenals zoveel andere technische of wetenschappelijke zaken.

Het is merkwaardig, dat eeuwen lang (nog tot in de vorige eeuw) een ontwikkeld iemand overal van wist: literatuur, poëzie, muziek, maar ook natuurkunde, wiskunde, astronomie. Tegenwoordig lijkt het wel, of het goed staat, dat men van wetenschap en techniek weinig of niets weet. Dat is fout. Zij behoren óók tot onze cultuur.

Dit is de boodschap die het Evoluon aan de bezoekers wil meegeven. De tentoonstelling komt hierdoor op een zodanig niveau, dat reclame van Philips produkten misplaatst is. Slechts wordt ring 1 (de kleinste) gewijd aan ons concern en zijn geschiedenis.

Zie ook "Korte Gids van het Evoluon" en "Evoluon: de expositie".

Top

4.2 Algemene Onderwerpen

4.2.1 Leven

De tentoonstelling wordt pas levend en levendig door de aanwezigheid van leven.

Vooreerst hebben we de bezoekers zelf in al hun schakeringen. Verder zijn er medewerkers waarmee het publiek in contact komt. Daarnaast komt de mens in tal van onderdelen van de tentoonstelling voor. Als compleet lichaam in de Vesalius-mens, als onderwerp in films en dia's, maar ook in karikatuurvorm als poppen en tekeningen. De spraak van de mens klinkt in veel telefoons die toelichting geven en in de gidofoon. De zintuigen van de mens worden belicht in de sectie over perceptie. Tal van objecten getuigen van de kunst van de mens.

De dieren zijn zeker niet vergeten. We hebben levende dieren, zoals vissen (aquarium in Voorspel) en vogels (bij de vijver). Ook zijn er fossielen. Op balcon 4.2 van ring 3 staat een olifantschedel. Verder afbeeldingen en karikaturen van dieren, zoals de kikker van Galvani. Dierengeluiden kunnen worden beluisterd in de geluidsectie op ring 2.

Levende planten sieren ons interieur. Op een groot aantal plaatsen vinden we afbeeldingen of modellen van planten. Verder is ons park één grote manifestatie van de levende natuur.

Top

4.2.2 Samenleving

Dat we op aarde niet alleen leven, maar vooral samenleven, komt ook in het Evoluon tot uiting. Voorbeelden ziet u o.a. in de introductie op ring 3.

Top

4.2.3 Kunst

Gaande van het parkeerterrein naar de hoofdingang passeren onze bezoekers de zonnesteen. De tekst daarbij luidt:

Sonnenscheibe

op een "Bildhauersymposium" te Kirchheim in een steengroeve rechtstreeks uit mosselkalksteen gehakt

Ontwerp en uitvoering: prof. Herbert Bauman, Stuttgart

Geschenk van Hollandse Beton Maatschappij N.V., 's-Gravenhage.

Te beginnen bij de bronze deuren "De evolutie van de mens" van prof. F.A. Carasso bij de hoofdingang, bevat het gebouw een vrij groot aantal kunstvoorwerpen. Bij elk ervan geeft de tekst de titel aan, de ontwerper, de uitvoerende instantie en de schenker. De meeste van deze objecten werden ons geschonken bij de opening van het Evoluon.

We moeten deze kunstvoorwerpen vaak bekijken, er de waarde van leren zien en ze met trots aan onze bezoekers tonen. Zeker ook, als de gelegenheid zich voordoet, aan de medewerkers en relaties van de kunstenaars, de uitvoerders en de schenkers.

Zie verder "Kunst in het Evoluon".

Er zijn in het Evoluon ook reproducties van kunstwerken, zoals het schilderij van Pieter Breughel de Oude op het balcon bij de lift.

Top

4.2.4 Pioniers

Grote uitvinders, baanbrekers en voorlopers op het gebied van wetenschap en techniek worden in het Evoluon geëerd door een afbeelding van de kop en een passend onderschrift. Een veertigtal van hen is opgesteld in groepjes van 2 - 4, door de hele tentoonstelling verspreid.

Daaronder is ook Werner van Siemens, stichter van het Siemens concern, dat een concurrent is van ons concern. Dit is een typisch voorbeeld van de wijze, waarop we in het Evoluon moeten denken. Niet enghartig of kleingeestig, maar breed en ruim.

Zie verder "Pioniers in het Evoluon".

Top

4.2.5 Technologie

Hoe worden de dingen, die in onze moderne samenleving een grote rol spelen, gemaakt?

Hiervan zijn een aantal voorbeelden te vinden. Op ring 2 staan een paar machines die iets produceren, maar de bezoeker krijgt toch een indruk van onze produktieprocessen.

Top

4.2.6 Research

Deze moderne tak van denken en doen, het speurwerk, waaraan we zoveel in onze wereld danken, komt tot zijn recht, in het bijzonder in de sectie over magnetische materialen op ring 3.

Top

4.2.7 Verleden

De oudste objecten in het Evoluon zijn ongetwijfeld stenen en fossilen. Deze komen in de tentoonstelling voor, maar u kunt ze ook zien in de natuursteen die gebruikt is voor de trap bij de dienstingang en op de balustrade van de roltrap.

Verder wordt op veel plaatsen in de tijd teruggegrepen. Denk aan de gereedschappen bij de introductie op het balcon van ring 3 en aan de geschiedenis van het Philips Concern op ring 1.

Top

4.2.8 Toekomst

De bezoeker wordt aan het denken gezet over onze toekomst. Zo worden er een aantal technieken getoond, die nog geen gemeengoed zijn, maar waarvan we in de toekomst veel meer mogen verwachten. We noemen talenpraktikum en de videorecoder op school.

Top

4.3 Uitvoering

4.3.1 Indeling

De tentoonstelling beslaat in de koepel de drie ringen met twee balcons en een deel van de begane grond. In de onderbouw van de zijvleugel vinden we het Voorspel der Techniek. Onze wegwijzer geeft hierbij de hoofdthema's.

Elk van deze delen bevat een aantal thema's. Een thema is gewijd aan één onderwerp of aan enkele verwante onderwerpen.

Een thema bevat hoofdonderdelen welke we secties noemen. Een sectie is een in zichzelf compleet materieel geheel met bijbehorende tekst en geluids- en lichteffecten (als die er zijn). Een sectie zouden we dus kunnen uitlenen aan een andere tentoonstelling.

Een exhibit is een toestel of voorwerp uit een sectie. Soms is een exhibit samengesteld uit een aantal onderdelen. In een sectie speelt meestal een bepaals aantal voorwerpen of apparaten de centrale rol, terwijl de andere onderdelen dienen voor aankleding, belichting, voorkomen, bediening. Neem bijvoorbeeld de kikker van Galvani. Hier hoort de kikker, het mechanisme voor de beweging, maar ook de stolp, de drukknop en de console tot de exhibit. De tafel, de uitvoering in bepaalde materialen en kleuren, het opshrift en de belichting, inclusief de tafel met andere exhibits (het laboratorium van Faraday etc.) vormen samen de sectie.

De tekst, figuren, aanwijzingen, onderschriften, platen, foto's en dergelijke, die bij een exhibit behoren, vormen samen de "flat art".

De tafels, wandmeubelen, kortom alles wat als huis of drager van exhibits en flat art fungeert, valt onder de standbouw.

Van een peep-show spreken we als de bezoeker exhibits ziet in kastjes naast elkaar, waarvan elk apart bekeken moet worden. Voorbeeld: de horizontale cylinders in de glassectie op ring 2.

Een andere manier van exhibits samen te voegen vinden we in het lichttheater op ring 2.

Top

4.3.2 Tentoonstellingstechniek

Een aantal technische hulpmiddelen speelt door de hele tentoonstelling een rol.

De air-conditioning zorgt voor luchtverversing en voor juiste temperatuur en vochtigheid.

Electriciteitsleidingen zorgen voor stroomvoorziening voor verlichting, motoren en motortjes in tal van exhibits. Verder zijn er zwakstroomkabels voor afstandsbediening en verbindingen tussen de exhibits en de technische ruimten.

Bij een aantal secties of exhibits is een gesproken toelichting, vaak in vier talen. Deze is te horen via een oortelefoon, na keuze van de taal. De teksten staan op magnetische banden die automatisch afgespeeld worden door een aantal bandrecorders. Deze staan bij elkaar in een technische ruimte in de onderbouw (-4). Er zijn een vijftigtal recorders.

Ook zijn er secties met toelichting in de vorm van dia- of filmprojecties. Sommige apparaten staan in de secties zelf. Bij de secties waar film of dia's geprojecteerd worden, gebeurt dit vanuit een technische ruimte in de onderbouw (-4). Daar staan een aantal projectoren met filmlussen. De daar gevormde (zeer kleine) beelden worden met een TV-camera opgenomen en ter plaatse van de sectie op het scherm van een monitor getoond.

De concentratie van recorders en projectoren in de technische ruimten maakt het onderhoud gemakkelijker en goedkoper. Ook neemt deze apparatuur nu geen ruimte in de tentoonstelling in beslag. Die kunnen we beter gebruiken voor exhibits.

Top

4.3.3 Flat art

Hieronder vallen alle opschriften, tekst, figuren, aanwijzingen, pijlen, platen, foto's, bekledingen en dergelijke.

De leesbaarheid (bij tekst) en de duidelijkheid moet aan hoge eisen voldoen. Verder moeten ze ook in aesthetisch opzicht van hoog niveau zijn. Voor flat art worden we dan ook geadviseerd door onze interieur-architect.

Teksten moeten in het algemeen snel aangepast kunnen worden. We beschikken daartoe over een eigen flat art werkplaats. Het werk wordt daar in hoofdzaak verricht door medewerkers van één van onze leveranciers in de tentoonstellingssector.

Top

4.3.4 Licht

Dit is zeer wezenlijk. Alles wat u ziet is slecht door de verlichting zichtbaar. De verlichting is als het waren een aanwijsstok waardoor we de bezoekers bepaalde zaken tonen (secties, exhibits) en andere niet (kabels, de vloer). In de sectie over ruimtevaart is een kunststukje van "bedriegelijke" verlichting toegepast.

Top

4.3.5 Geluid

Tot een normale omgeving behoren bepaalde geluiden. Op onze tentoonstelling is het niet anders. Veel geluid wordt slechts via de oortelefoons gegeven, vanwege de verstaanbaarheid en ook om onderlinge geluidshinder te voorkomen. Op enkele plaatsen wordt echter geluid gemaakt dat over grotere afstand (soms de hele koepel) hoorbaar is. Dit geeft een bepaalde sfeer aan het geheel, die niet kan worden gemist. Als voorbeeld noemen we de twee exhibits met de verschuifbare linealen die klinkers ten gehore brengen.

Het geroesemoes van de verkeerswegen om het Evoluon, het geluid van overvliegende straalvliegtuigen en niet te vergeten soms de muziek van het Carillon dringen van buitenaf op sommige plaatsen in het Evoluon door en bepalen mede de sfeer.

Top

4.3.6 Visualization

Dit is het zichtbaar maken van de boodschap die we de bezoeker meegeven. Het gaat dus veel verder dan het "vertonen" van een voorwerp. Bij de introductie wordt begrip gewekt voor het bevolkingsvraagstuk door de conussen die op hun punt staan. Exhibits en tekst moeten dit "visualiseren". De boodschap moet pakkend (dramatisch) doorkomen.

Top

4.3.7 Vormgeving

Door vorm en kleur (ook van objecten die zelf bijzaak zijn, zoals een tafel of wand) weet een ontwerper sfeer op te roepen die prettig is en aantrekt. Onze ontwerper heeft internationale bekendheid. Een groot deel van ons succes danken we aan hem. Kijkt u eens naar de grote exhibit over het periodiek systeem op ring 2.

Naarmate de vormgeving beter is, zal de boodschap beter op de bezoekers overkomen. Dit is zeer belangrijk, want het is het doel van de tentoonstelling. Naast vormgeving is ook de kwaliteit van de uitvoering van grote betekenis.

Top

4.3.8 Dynamiek

Niet alles hoeft te bewegen. Een aantal secties of exhibits, waarbij of waarin iets beweegt, verlevendigt echter het geheel. Voorbeelden: het draaiende polypropyleen-molekuul, het uraniumatoom, het toestel met de rollende kogels, de mammoettelbuizen.

Top

4.3.9 Bezoekers doen mee

Met de stelling dat bezoekers nergens aan mogen komen is in het Evoluon gebroken. Op een aantal plaatsen moet de bezoeker zelf iets doen. Een knop indrukken, een lineaal verschuiven, een taal kiezen, een patroon natekenen, een kaart in een gleuf steken. Op enkele plaatsen kan er een spel zijn van de bezoeker met het object, zoals bij de geheugentest en de kleurenblindheidtest in de sectie voor Perceptie, bij het ecocirc spel op ring 1 en bij de fiets in de kelder.

Top

4.3.10 Zitplaatsen

Over de tentoonstelling, de koepelhal en de hal van de zijvleugel verspreidt vindt men ongeveer 200 zitplaatsen. Op enkele plaatsen zijn zij gegroepeerd bij een klein theater. Dit kan een aantal exhibits bevatten en/of schermen voor de vertoning van dia's of films, al of niet met geluid (bijvoorbeeld het lichttheater).

De zitplaatsen geven de bezoekers de mogelijkheid even te rusten en tevens op een andere wijze indrukken op te doen die direct bij het tentoongestelde aansluiten.

Top

4.3.11 Geest

Er moet iets sprankelen van geest, esprit. Voorbeelden kunt u vinden in de teksten bij de fotoserie op lichtende panelen in ring 1.

Top

4.3.12 Karikaturen

Deze brengen de boodschap aan de bezoekers nu eens niet op een serieuze, maar op een humoristische wijze. Dit werkt door de afwisseling juist pakkend. We moeten ook eens om onszelf kunnen lachen. Voorbeelden vinden we in de tekenfilmpjes en diatekeningen.

Top

4.3.13 Afwisseling

De rangschikking en uitvoering van de veschillende exhibits moet zo zijn, dat er een grote afwisseling is. Zo hebben we bijvoorbeeld de tegenstellingen:

Een juist hanteren van deze tegenstellingen maakt de tentoonstelling interessant, voor de bezoeker boeiend.

Top

4.3.14 Onderhoud

Dit moet zo zijn dat de tentoonstelling er keurig uitziet en storingen zo min mogelijk optreden.

Het is hierbij niet te voorkomen, dat een zeer klein deel van de exhits niet werkt als er bezoekers zijn. Bezoekers, die voor één enkel exhibit speciaal naar het Evoluon komen, beklagen zich natuurlijk als deze dan net niet werkt. We stellen ons echter op het standpunt dat het Evoluon er niet is om één van de vele bezoekers één enkele exhibit te tonen. Wie daarvoor komt zou eigenlijk van te voren even moeten opbellen, dan kunnen we in het geval van storing waarschuwen.

Top

4.3.15 Aantrekkelijkheid

Deze bepaalt uiteindelijk of de bezoeker onvoldaan weggaat of blijft kijken en nog eens terugkomt. Deze factor is niet te berekenen. Deskundigen op tentoonstellingsgebied kunnen hier verstandige ideeën over naar voren brengen. We hebben hier het effect van thema's en uitvoering.

Top

4.4 Enkele secties of exibits

4.4.1 Mammoet telbuizen

Deze zij opgesteld in de hal en geven het dagelijkse bezoekersaantal. Dit is het aantal bezoekers dat tot op het moment zelf binnenkwam. Bezoekers, die het gebouw verlaten, worden apart geteld. De mammoet telbuizen geven dus niet het aanwezige aantal bezoekers, maar het totaal aantal op de dag reeds binnengekomen bezoekers.

Top

4.4.2 Polypropyleen molekuul

Dit is een model van een molekuul van een kunststof (plastic). De vergroting is reusachtig, want het molekuul is met de beste gewone microscoop nog in het geheel niet te zien.

Het geeft een apart effect doordat het langzaam ronddraait. Dit gebeurt door een kleine motor, via een vertraging. Deze motor wordt gevoed met 24 volt, omdat op het koepeldak geen 220 volt gebruikt mag worden vanwege het brandgevaar.

Een paar maal per jaar moet het molekuul worden schoongemaakt. Daartoe laten we het zakken, waarbij het in secties uit elkaar genomen kan worden. Dit is een spectaculair gebeuren, dat buiten de bezoekuren plaats vindt.

Top

4.4.3 Amateurzendstation

Dit bevindt zich in de koepelhal. De officiële roepletters luiden PE2EVO. Deze stand wordt ook wel aangeduid met de (Amerikaanse) naam Hamstation. Het woord "Ham" betekend amateur, knutselaar, of zelfs beunhaas.

Via deze zender hebben we contact gehad met zendamateurs in een groot aantal landen van de wereld. Van deze contacten wordt een kaartsysteem bijgehouden. Deze landen zijn gemarkeerd op een wereldkaart die tegen de achterwand van de stand is aangebracht. Hierop kan men ook de plaatselijke tijd in verschillende landen zien, en de dag- en nachtzône op de aarde.

De zender kan werken op de golflengten van 80, 40, 20, 15, 10 en 2 meter. Berichten worden overgeseind in de Morsecode en in gesproken taal. Ook hebben we een telex-toestel, waarmede telex-berichten kunnen worden uitgewisseld.

Ons station is in het bezit van een kopie van de orginele Wouff Hong, een object uit de folklore van zendamateurs in U.S.A.

Top

4.4.4 Senser

Een spectaculaire "robot" in de vorm van een bewegelijke sculptuur met "zintuigen" en een "brein" (computer) staat in de koepelhal.

Top

4.4.5 Sectie betreffende perceptie

In deze druk bezochte sectie vinden we o.a. tests voor visueel geheugen en kleurenblindheid en een exhibit met synthetische spraak, die "koffie" roept.

Top

4.4.6 Model van uraniumatoom

In dit spectaculaire exhibit op ring 2 ziet u de electronen in de vorm van lampjes hun ingewikkelde bewegingen om de kern uitvoeren. De vergroting is enorm, want er is geen enkel gewoon microscoop, waarmee het uraniumatoom zichtbaar gemaakt kan worden.

Hier is juist het uranium-atoom gekozen, omdat dit een van de meest ingewikkelde atomen is, en ook omdat uranium een van de belangrijkste grondstoffen is voor atoomenergie.

Top

4.4.7 Computer

Op ring 2 hebben we een computer PR 8000 en bijbehorende in- en uitgangsapparatuur. Tevens bevinden zich daar een aantal exhibits, die de werking van computers verduidelijken. Aan de bezoekers kunnen demonstraties worden gegeven.

Top

4.4.8 Maquette van het stadje Eindhoven anno 1891

Wat een ontwikkeling tussen toen en nu! Let op het eerste fabriekje van ons Concern.

Top

4.4.9 Ideeën in de doofpot

Op ring 1 naast de dienstlift vindt de bezoeker een stand waarin enige ontwikkelingen van Philips worden getoond, die geen succes hadden, o.a. de fietslamp met dynamo, het mechanische scheerapparaat en de flitscamera.

Het valt een aantal van de bezoekers op dat we ook de mislukkingen durven te tonen. Dit versterkt de indruk van de breedheid en ruimheid van visie waarmee de tentoonstelling is opgezet.

Top

4.4.10 Klederdrachten

Deze zijn te zien in twee grote vitrines in de hal van de zijvleugel. Daarin zijn poppen afkomstig uit tal van landen.

Top

4.5 Educatieve activiteiten

4.5.1 Studieweekends "Jeugd en Wetenschap, Evoluon"

In 1968 werd deze activiteit gestart. Toen werden 10 weekens georganiseerd. Nu zijn er ongeveer 20 per jaar.

Op een studieweekend komen 20 leerlingen bijeen. Ze komen van de op één na hoogste klasse van de (ruim 400) middelbare scholen in Nederland. We selecteren de scholen en leerlingen niet zelf. Dit doet het C.B.O. (Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs).

Deze leerlingen zijn gast van het Evoluon. Er wordt hard gewerkt. Enige laboratoriumexperimenten worden afgewisseld met een forumdiscussie. De bedoeling is om de leerlingen inzicht te geven in de betekenis van de wetenschap en de techniek voor onze samenleving. Hiervoor bestaat veel enthousiasme, ook bij de scholen. Daar ziet men deze activiteit als een aanvulling voor het programma.

Top

4.5.2 Samenwerking met de stichting "De Jonge Onderzoeker"

In een aantal landen bestaan jaarlijkse wedstrijden voor leerlingen van middelbare scholen. De inzendingen zijn werkstukken met een wetenschappelijke inslag. Ze liggen op alle mogelijke gebieden (bijvoorbeeld economie, astronomie, taalkunde, biologie). De inzending gebeurt door individuele deelnemers, maar nog meer door groepjes of groepen.

In Nederland zijn we ver achter, niet alleen bij de U.S.A., maar zelfs ook bij vrij veel andere landen. De V.A.R.A. begon enkele jaren geleden met deze wedstrijd in Nederland. Deze activiteiten zijn overgenomen door bovengenoemde stichting.

Philips, het Evoluon en met name onze Wetenschappelijke Afdeling doen alles om in Nederland verder te komen. De eerste en de tweede "European Philips Contest for Young Scientist en Inventors" werden door Philips georganiseerd. De eindwedstrijd en de prijsuitreiking vonden in het Evoluon plaats.

Top

4.5.3 Jeugdlaboratorium Evoluon

Om jonge onderzoekers in staat te stellen apparaten te gebruiken die ze thuis niet hebben, is door het Evoluon in Eindhoven een "Jeugdlaboratorium-Evoluon" opgericht. Dit maakt organisatorisch deel uit van het Evoluon. Het bevindt zich in het gebouw DAH aan de Lindenlaan. Naast meetapparatuur hebben we daar ook enkele werkmachines, zoals een kleine draaibank.

Deze activiteit gebeurt in nauwe samenwerking met middelbare scholen in onze omgeving en met de Stichting "De Jonge Onderzoeker".

We willen dat ons Jeugdlab een voorbeeld, een centrum en een ontmoetingsplaats wordt voor andere Jeugdlaboratoria, die in Nederland zullen komen. Met de steun van ons Concern en van het Evoluon in het bijzonder moet dat verwezenlijkt kunnen worden.

Top

4.6 Andere tentoonstellingen

4.6.1 Waar vinden we onze collega's?

Het Evoluon is uniek, maar er zijn wel tentoonstellingen die hetzelfde nastreven. We noemen hier:

Top

4.6.2 Contacten

Binnen ons Concern is het Evoluon de enige instantie met enige ervaring op het gebied van permanente tentoonstellingen. Zodoende zijn we een contactpunt in het Concern voor derden met vragen of wensen op dit gebied.

Ook in dit opzicht nemen we een ruim standpunt in. Alle ervaring die we hebben stellen we (gratis) ter beschikking van allen die ernaar vragen. We krijgen vrij veel bezoek van medewerkers van andere tentoonstellingen. Ook bezoeken onze medewerkers tentoonstellingen in andere landen of plaatsen.

Soms nemen we ideeën voor secties of exhibits van anderen over of zij van ons. In dit kader worden ook wel complete secties of exhibits of onderdelen daarvan bij ons besteld. Die zaken die ons Concern kan leveren, laten we verzorgen door betreffende Hoofd Industrie Groepen of hun buitenorganisaties in het betrokken land. Er zijn echter vrij veel dingen in onze tentoonstelling die we òf zelf gemaakt hebben òf bij derden hebben laten maken. Ook deze zaken worden soms door andere tentoonstellingen gevraagd. In zulke gevallen treden we zelf als leverancier op.

Top